dilluns, 14 abril de 2014

PROCÉS DE MATRÍCULA CURS 2014-2015

CALENDARI DEL PROCÉS D’ADMISSIÓ CURS 2014/15
Us informam que el període per sol·licitar plaça té previst que comenci el proper dia 5 de maig.
Les sol·licituds es podran recollir a la secretaria del centre a partir del dia 5 de maig o bé per a la pàgina de la Conselleria.

TOTA LA INFORMACIÓ LA PODEU TROBAR AL SEGÜENT ENLLAÇ :
http://escolaritzacio.caib.es/sacmicrofront/contenido.do?idsite=184&cont=45806&lang=ca&campa=yes

Per descarregar la sol·licitud:
http://escolaritzacio.caib.es/sacmicrofront/archivopub.do?ctrl=MCRST184ZI142848&id=142848

CALENDARI
Del 5/05 al 16/05         PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS 
05/06/2014                   LLISTES PROVISIONALS D'ADMESOS
Del 05/06 al 09/06       RECLAMACIONS
10/06/2014                   RESOLUCIÓ DE LES RECLAMACIONS
19/06/2014                   LLISTES DEFINITIVES
Del 23/06 al 25/06       MATRICULACIÓ INFANTIL I PRIMÀRIA
Del 01/07 al 07/07       MATRICULACIÓ ESO

HORARI DE SECRETARIA
DILLUNS I DIJOUS DE 13 A 14 HORES
DIMARTS, DIMECRES I DIVENDRES DE 9 A 10 HORES

JORNADA DE PORTES OBERTES 2014-15


Us informam que encara no tenim cap informació oficial de Conselleria sobre el període de sol·licitud de matrícula pel curs 2014-15. Us anirem informant!!!!!!!!!

dilluns, 7 abril de 2014

AJUDES DE MENJADOR ESCOLAR 2013-14

Convocatòria d’ajudes individualitzades de menjador per als alumnes que cursen estudis als centres docents no universitaris durant el curs escolar  2013-2014.

1-Les sol·licituds s’han de recollir i presentar, adequadament emplenades juntament amb la documentació requerida, a la secretaria del centre fins el dia 9 de maig.
2- Per sol·licitar l’ajuda, és necessari ésser usuari del servei escolar de  menjador durant el curs escolar 2013-14 en les següents condicions:
  •  Per al primer cobrament de l’ajuda concedida previst en aquesta convocatòria, l’alumne ha d’haver fet ús del servei de menjador un mínim del 50 % entre el dia 13 de setembre de 2013 i 20 de desembre de 2013, ambdós inclosos.
  • Per al segon cobrament de l’ajuda concedida previst en aquesta convocatòria, l’alumne ha d’haver fet ús del servei de menjador un mínim del 50% entre el dia 7 de gener de 2014 i el dia 20 de juny de 2014, ambdós inclosos.
  • La quantia total de l’ajuda es determina en funció del nombre total de dies lectius del curs escolar 2013-14 amb servei de menjador i de la puntuació de l’apartat econòmic, segons els paràmetres següents:
  • De 10 a 7 punts: 70 % del cost total del servei.
  • De 6 a 4 punts: 50% del cost total del servei.
  • De 3 a 0 punts: 30 % del cost total del servei.
      Documentació que s’ha de presentar
1. Els sol·licitants han d’aportar, juntament amb la sol·licitud normalitzada i el DNI en vigor, NIF o, en cas de ser estrangers, NIE, de tots els membres computables de la unitat familiar que tinguessin 16 o més anys el dia 31 de desembre de 2013.
2. Per a l’obtenció de punts per criteri de renda anual de la unitat familiar, cal presentar:
Un certificat d’ingressos de l’Agència Estatal de l’Administració Tributària corresponent a l’exercici fiscal de l’any 2012, de tots els membres de la unitat familiar amb ingressos o bé, es pot presentar també l’annex 8 d’autorització a la Conselleria d’Educació, Cultura i Universitats del Govern de les Illes Balears perquè obtinguin el corresponent Certificat d’Ingressos de l’Agència Tributària als efectes de consulta per a l’ajuda de menjador. En els casos de nul·litat matrimonial, separació o divorci, es té en compte la renda de qui en tingui atribuït l’exercici de la guarda i custòdia, així com la quantitat aportada per manutenció de fills fixada en el conveni regulador de la separació o divorci.
Es computen com a ingressos familiars la totalitat dels ingressos de la unitat familiar durant l’any fiscal 2012. Al quocient resultant de dividir tots els ingressos (casella 455 + casella 465 de la declaració de la renda) entre el nombre de membres de la unitat familiar, se li adjudicarà la puntuació següent:
-          Fins a  4.000 euros: 10 punts
-          De 4.000,01 euros a 6.000 euros: 9 punts
-          De 6.000,01 euros a 8.000 euros: 8 punts
-          De 8.000,01 euros a 10.000 euros: 7 punts
-          De 10.000,01 euros a 11.000 euros: 6 punts
-          De 11.000,01 euros a 12.000 euros: 5 punts
-          De 12.000,01 euros a 13.000 euros: 4 punts
-          De 13.000,01 euros a 14.000 euros: 3 punts
-          De 14.000,01 euros a 15.000 euros: 2 punts
-          De 15.000,01 euros a 16.000 euros: 1 punt
-          Més de 16.000 euros:  0 punts

3.      Fotocòpia del llibre de família amb tots els seus components.
En els casos de nul·litat, separació o divorci s’ha d’acompanyar de la sentència judicial que ho declari.Són membres de la unitat familiar els pares o tutors, el beneficiari i els germans menors d’edat. S’han de computar també com a membres familiars, sempre que presentin un certificat de convivència o empadronament al mateix domicili familiar: els fills majors d’edat que convisquin al domicili familiar i tinguin una edat inferior als 25 anys o fins i tot superior en cas de discapacitats físics o psíquics en un grau igual o superior al 33 %. Els ascendents familiars majors de 65 anys que convisquin al domicili familiar.
La persona que mantingui una relació afectiva amb el progenitor o el tutor legal del beneficiari que presenta la sol·licitud, bé en condició de matrimoni o de parella de fet o de situació de fet estable. En tot cas, s’haurà de presentar un certificat d’ingressos de cada una de les persones assenyalades, els quals es computen a l’efecte de la valoració de punts per motius d’ingressos.

a)       Per obtenir punts per criteris familiars:
-     Per família nombrosa, s’ha de lliurar la fotocòpia del carnet de família nombrosa o la documentació acreditativa a l’efecte, vigent a 31 de desembre de 2013.
-      Per membres de la unitat familiar afectats per discapacitats físiques o psíquiques, s’ha de presentar el certificat expedit per l’organisme oficial  que acrediti les circumstàncies físiques o psíquiques de la malaltia o discapacitat.
-          Per infant en acolliment, s’ha de lliurar la documentació acreditativa de l’acolliment.
-    Per família monoparental, s’ha de lliurar la documentació acreditativa de la monoparentalitat (Còpia compulsada del Llibre de Família on consti un sol progenitor).
-       Per dos o més infants que facin ús del menjador escolar, basta comunicar-ho a la sol·licitud d’ajudes de menjador.

                                                                       LA DIRECCIÓ DEL CENTREdijous, 3 abril de 2014

DIA INTERNACIONAL DE LA LITERATURA INFANTIL

Ahir dimecres 2 d'abril celebrarem el Dia Internacional de la Literatura Infantil  fent tallers de grans i petits sobre el 50è aniversari de Na Mafalda i el món del còmic.
Ens va agradar molt i si voleu veure una mostra de les feines fetes, clicau aquest enllaç  i les podreu veure.

 
 

dimarts, 1 abril de 2014

SORTEIG BICICLETA PRO-VIATGE D'ESTUDIS 6è

SORTEIG BICICLETA VIATGE D'ESTUDIS 6è CEIP BADIES
Us comunicam que el número guanyador de la bicicleta mountain bike del sorteig corresponent al dia 21 de març de 2014 ha estat el    1010.
El/la guanyador/a pot passar per la secretaria del centre amb la papereta guanyadora i recollir el premi.