divendres, 13 de maig de 2016

AJUTS INDIVIDUALITZATS DE MENJADOR CURS 2016-2017

Convocatòria d’ajudes individualitzades de menjador per als alumnes que cursen estudis als centres docents no universitaris durant el curs escolar  2016-2017

1. Les sol·licituds s’han de recollir i presentar, adequadament emplenades juntament amb la documentació requerida, a la secretaria del centre fins el dia 23 de MAIG. És necessari esser usuari del servei escolar de menjador durant el curs escolar 2016-2017.

2. Beneficiaris:
     a. Beneficiaris directes:
i. Alumnes que es trobin en situació d’acolliment acreditada mitjançant un certificat del director o directora del centre d’acolliment o de l’òrgan competent.
ii. Alumnes víctima de violència de gènere. Aquesta condició s’ha d’acreditar mitjançant la presentació d’una còpia compulsada de l’ordre de protecció a favor de la víctima o, si n’és el cas, de la sentència definitiva condemnatòria per fets constitutius de violència de gènere.
iii. Alumnes que tenguin la condició de refugiat (ells o els seus pares o tutors)
b. Beneficiaris per barem:
i. Alumnes en els quals concorren condicions econòmiques o sociofamiliars desfavorables, d’acord amb els criteris que es recullen en l’apartat sisè d’aquesta convocatòria.
 ii. Alumnes en els quals concorren alguna de les condicions de desplaçament següents: Utilitzar els serveis de transport escolar de la Conselleria durant el curs 2016-2017. Tenir la residència a més de tres quilòmetres del centre escolar, sempre que es tracti de centres que tenguin establerta la jornada partida durant el curs escolar 2016-2017

  1. Quantia dels ajuts. La quantia dels ajuts assignada a cada beneficiari dependrà del tipus d’ajut i de la puntuació obtinguda en la valoració de les sol·licituds. La quantia s’ha calculat a partir del preu mitjà del cost anual dels menjadors que gestiona la Conselleria d’Educació i Universitat:
 a. Beneficiaris directes: 70% del cost mitjà del menjador (740 euros)
 b. Per motius socioeconòmics:
 De 10 a 7 punts: 70% del cost mitjà del menjador (740 euros)
 De 6 a 4 punts: 50% del cost mitjà del menjador (528 euros)
 De 3 a 0 punts: 30% del cost mitjà del menjador (317 euros)
El centre només pagarà al beneficiari la quantia corresponent a partir dels dies en què realment hagi fet ús del servei de menjador. En cap cas la quantia de l’ajut pot ser superior al cost del servei de menjador.

  1. Condicions econòmiques: Es computen com a ingressos familiars la totalitat dels ingressos de la unitat familiar durant l’any fiscal 2014. Al quocient resultant de dividir tots els ingressos entre el nombre de membres de la unitat familiar, se li ha d’adjudicar la puntuació següent: Ingressos
Puntuació Fins a 4.000 euros 10 punts
De 4.000,01 euros a 6.000 euros 9 punts
De 6.000,01 euros a 8.000 euros 8 punts
De 8.000,01 euros a 10.000 euros 7 punts
De 10.000,01 euros a 11.000 euros 6 punts
D’11.000,01 euros a 12.000 euros 5 punts
De 12.000,01 euros a 13.000 euros 4 punts
De 13.000,01 euros a 14.000 euros 3 punts
De 14.000,01 euros a 15.000 euros 2 punts
De 15.000,01 euros a 16.000 euros 1 punt
Més de 16.000 euros 0 punts

Documentació que s’ha de presentar
a. Les persones sol·licitants han de presentar, juntament amb la sol·licitud, la documentació següent: a. DNI, NIF o NIE en vigor de tots els membres computables de la unitat familiar que tenguin 16 o més anys el dia 31 de desembre de 2015.
b. Fotocòpia del llibre de família amb tots els components. En els casos de nul·litat, separació o divorci s’ha d’acompanyar de la sentència judicial que ho declari. Les separacions de fet han d’acreditar-se mitjançant qualsevol documentació que ho demostri.
c. Certificat de convivència a l’efecte de computar els membres de la unitat familiar, segons l’apartat 5 d’aquesta convocatòria.

A més, segons el cas concret, s’ha d’aportar la documentació següent:
a. Per obtenir punts per renda cal emplenar l’apartat corresponent de la sol·licitud d’autorització a la Conselleria d’Educació i Universitat del Govern de les Illes Balears perquè pugui obtenir el certificat d’ingressos de l’Agència Tributària de tots els membres de la unitat familiar amb ingressos, a l’efecte de consulta per a l’ajut de menjador.
b. Per obtenir punts per criteri familiar:
i. Per família nombrosa, s’ha de lliurar una fotocòpia del carnet de família nombrosa o la documentació acreditativa a l’efecte, vigent el 31 de desembre de 2015.
 ii. Per membres de la unitat familiar afectats per discapacitats físiques o psíquiques, s’ha de presentar el certificat expedit per l’organisme oficial que acrediti les circumstàncies físiques o psíquiques de la malaltia o la discapacitat.
Iii. Per infant en acolliment, s’ha de lliurar la documentació acreditativa de l’acolliment.
 iv. Per família monoparental, s’ha de lliurar la documentació acreditativa de la situació.
 v. Per dos o més infants que facin ús del menjador escolar, n’hi ha prou de comunicar-ho a la sol·licitud d’ajuts de menjador.
c. Per obtenir punts per condicions sociofamiliars desfavorables el centre ha de requerir la documentació que consideri oportuna per justificar la situació sociofamiliar al·legada per la persona sol·licitant, seguint les orientacions de l’apartat sisè d’aquesta resolució.

En els casos dels beneficiaris directes han d’aportar la següent documentació:
a. Els alumnes que es trobin en situació d’acolliment han de presentar un certificat del director o directora del centre d’acolliment o de l’òrgan competent.
b. Els alumnes víctima de violència de gènere han d’acreditar aquesta condició amb la presentació d’una còpia compulsada de l’ordre de protecció a favor de la víctima o, si n’és el cas, de la sentència definitiva condemnatòria per fets constitutius de violència de gènere.
c. Els alumnes que ells o els seus pares o tutors tinguin la condició de refugiats han de presentar la documentació que acrediti aquesta condició.

A tenir en compte:
Membres de la unitat familiar
1. Són membres de la unitat familiar: a. L’alumne o alumna per al qual se sol·licita l’ajut.
b. Els pares, tutors o persones encarregades de la guarda del menor.
c. Els germans menors d’edat.
d. Els germans menors de 25 anys que convisquin al domicili familiar.
e. Els germans, independentment de la seva edat, quan es tracti de persones amb discapacitat física o psíquica en un grau igual o superior al 33 %, que convisquin al domicili familiar
f. Els ascendents familiars que convisquin al domicili familiar.
 2. En el cas de divorci o separació legal dels pares no es considera membre computable aquell que no convisqui amb la persona beneficiaria de l’ajut.

3. Es considera membre computable la persona que mantengui una relació afectiva amb el progenitor o el tutor legal del beneficiari que presenta la sol·licitud en condició de cònjuge, de parella de fet (acreditada d’acord amb la Llei 18/2001, de 19 de desembre, de parelles estables —BOIB núm.156, de 29 de desembre—) o de situació de fet estable.

Enllaços:

divendres, 6 de maig de 2016

JORNADA SOLIDÀRIA -- NUPA

El llibre estimadíssim d'aquest mes "Aquí dentro hay un secreto para héroes"  ens ha donat a conèixer la història d'alguns nins que tenen un petit problema... Per això, hem pensat que era una bona ocasió per  dedicar una Jornada Solidària a favor de l'associació NUPA i col.laborar amb ells de manera altruista.
Durant els dies 9, 10 i 1 d'aquest mes , a l'hora de la sortida, trobarem la seva paradeta als diferents patis de l'escola, des d'on podrem ajudar a través dels donatius que facem a canvi d'un petit obsequi.
Moltes gràcies anticipades a tots per col.laborar!


DIA 9,   14.00: Entrada principal.
DIA 10, 14.00: Pati Primària.
DIA 11, 14.00: Pati Infantil.
Jornada Solidària 2016


6/5/16 18:41
Central European Summer Time

APADRINAMENT DIA DEL LLIBRE

Com ja és tradició, durant la setmana de Sant Jordi es va dur a terme la campanya d'apadrinament de llibres...i enguany s'han recaptat un total de 133,33€.
Gràcies a totes aquelles famílies que han aportat el seu granet d'arena a la causa!
Resultat d'imatges de sant jordi i dia del llibre

dimecres, 27 d’abril de 2016

Sant Jordi 2016
Gràcies a les famílies que heu fet possible aquests fantàstics tallers, sense la vostra col·laboració i entusiasme això no hauria estat possible.


divendres, 15 d’abril de 2016

Xerrada a l'escola

Vos recordam que el proper dilluns 18, el psicòleg i logopeda Jaume Brunet ens xerrarà sobre
"EDUCAR PER AVUI, DEMÀ I PASSAT DEMÀ" a la nostra escola, a les 19.30.