dilluns, 30 març de 2015

VACANCES DE PASQUA

Benvolgudes families,
Us recordam que el dia 1 d'abril celebrarem "la bicicletada" i serà el darrer dia de curs del segon trimestre. S'iniciaran les classes de nou el dilluns 13 d'abril.
Bones vacances!!!

DOCUMENTACIÓ SOL·LICITUD MATRÍCULA 2015-16

Documentació que s'ha d'adjuntar amb la sol·licitud.

DOCUMENTACIÓ OBLIGATÒRIA
Fotocòpia del DNI, NIE o del passaport de l’alumne o de la pàgina del llibre de família on figura.
Fotocòpies del DNI, NIE o del passaport del pare i la mare o dels tutors legals de l’alumne.
Fotocòpia sentència judicial, en cas de separació o divorci, per acreditar qui té la guarda i custòdia del menor.

DOCUMENTACIÓ A EFECTES DE VALORACIÓ SEGONS BAREM

ACREDITACIÓ DEL DOMICILI FAMILIAR DE L’ALUMNE/A O DEL LLOC DE TREBALL DEL PARE,MARE O TUTOR/A LEGAL
 Certificat d’empadronament de l’alumne, amb expressió d’antiguitat, per justificar la proximitat del domicili.
Certificació expedida per l’empresa on treballi o presti els seus serveis el pare, la mare o tutor legal, amb indicació de l’adreça exacta del lloc de treball, així com l’antiguitat, per justificar la proximitat del lloc de treball.

ACREDITACIÓ DE LES RENTES FAMILIARS ANUALS 2013 marcant la casella a la sol·licitud
□ Si no autoritza la consulta de la renda anual de la unitat familiar de l’any 2013, certificat de rendes emès per l’Agència Tributària.

ACREDITACIÓ PARE/MARE TREBALLADOR CENTRE I/O GERMANS MATRICULATS
□ Certificat expedit pel centre o centre adscrit, en cas de tenir-hi germans matriculats.
□ Certificat expedit pel centre o centre adscrit, en el cas que el pare, la mare o el tutor legal hi treballi.

CERTIFICAT ACREDITATIU DE SITUACIÓ D’ACOLLIMENT FAMILIAR, RESIDENCIAL, PREADOPCIÓ O ADOPCIÓ
□ Certificat acreditatiu de situació d’acolliment familiar, residencial, preadopció o adopció. Fotocòpia

ACREDITACIÓ DE DISCAPACITAT DE L’ALUMNE, DEL PARE I/O  MARE  O TUTORS LEGALS (MÍNIM 33%) EMÈS PER L'ÒRGAN COMPETENT
□ Certificació de la discapacitat de l’alumne emès per l’òrgan competent (mínim 33%). Fotocòpia
□ Certificació de la discapacitat del pare, la mare o tutor legal de l’alumne emès per l’òrgan competent (mínim 33%). Fotocòpia.

ACREDITACIÓ DE FAMÍLIA NOMBROSA
□ Còpia del títol de família nombrosa.

ACREDITACIÓ MALALTIA CRÒNICA DE L’ALUMNE/A.
□ Certificat mèdic oficial per justificar una malaltia crònica de l’alumne/a (malalties recollides a la normativa). 

CERTIFICACIÓ O DOCUMENTACIÓ QUE ACREDITI ALTRES CIRCUMSTÀNCIES RELLEVANTS APRECIADES PEL CENTRE
□ Certificació o documentació que acrediti altres circumstàncies rellevants apreciades pel centre.dijous, 26 març de 2015

PROCÉS ADMISSIÓ CURS 2015-16

CALENDARI DEL PROCÉS D’ADMISSIÓ CURS 2015/16
Us informam que el període per sol·licitar plaça té previst que comenci el proper dia 11 de maig fins el 21 de maig ambdós inclosos.
Les sol·licituds es podran recollir a la secretaria del centre a partir del dia 5 de maig o bé imprimir-les a través de la pàgina de la Conselleria.

TOTA LA INFORMACIÓ LA PODEU TROBAR AL SEGÜENT ENLLAÇ :
http://escolaritzacio.caib.es/sacmicrofront/contenido.do?idsite=184&cont=45806&lang=ca&campa=yes

BOIB:
http://weib.caib.es/Normativa/boib/docs/mar15/23.pdf

TRÀMIT TELEMÀTIC:
https://www.caib.es/sistrafront/protected/init.do?language=ca&modelo=EC0024SOAM&version=1&codiProces=6&cursAcademic=2014

PER DESCARREGAR LA SOL·LICITUD: http://escolaritzacio.caib.es/sacmicrofront/archivopub.do?ctrl=MCRST184ZI142848&id=142848

INFORMACIÓ GENERAL: 
http://escolaritzacio.caib.es/sacmicrofront/archivopub.do?ctrl=MCRST184ZI189018&id=189018

CALENDARI  PROCÉS  ADMISSIÓ
Dates/terminiTràmit/Actuació
De l'11 al 21 de maig   Presentació de sol•licituds
Dia 8 de juny   Llistes provisionals d’admesos
Del 8 al 10 de juny   Reclamacions
Dia 11 de juny   Resolució de les reclamacions
Dia 19 de juny   Llistes definitives
Del 22 al 24 de juny   Matriculació d'Educació Infantil i Primària
Del 29 de juny al 3 de juliol              Matriculació d'ESO                                       

HORARI DE SECRETARIA
DILLUNS I DIJOUS DE 13 A 14 HORES
DIMARTS, DIMECRES I DIVENDRES DE 9 A 10 HORES

dilluns, 23 març de 2015

MATRÍCULA 2015-2016

SOL·LICITUD MATRÍCULA CURS 2015-16
US INFORMAM QUE LA CONSELLERIA D'EDUCACIÓ ENCARA NO ENS HA DONAT CAP TIPUS D'INFORMACIÓ REFERENT AL PERÍODE DE SOL·LICITUD DE PLAÇA.
US MANTINDREM INFORMATS.

dimarts, 10 març de 2015

JORNADES CULTURALS 2015

Benvolgudes families,
Aquí us deixam una mostra dels tallers duits a terme durant les jornades culturals del passat mes de febrer.
Clicau sobre la imatge.