dilluns, 27 de juny de 2016

HORARI EXTRAORDINARI DE MATRÍCULA

Donat que avui és el darrer dia per a formalitzar matrícula, l'horari d'admissió de documents serà  preferiblement de 9.00 a 11.00 hores.
Si és impossible acudir a aquesta franja, també ho podeu fer de 13.00 a 14.00.

divendres, 17 de juny de 2016

LLISTATS DEFINITIUS PROCÉS D'ADMISSIÓ

La Conselleria ha fet públiques les llistes definitives d'admesos.
Clicant al següent enllaç les podeu consultar.
LLISTATS DEFINITIUS PRIMERES OPCIONS
LLISTATS DEFINITIUS SEGONES OPCIONS
Si heu resultat admesos, és important formalitzar la matrícula matrícula al centre. Si aquest procés no es completa dins el termini establert, es perdrà la plaça adjudicada.
PERÍODE DE MATRÍCULA: Del 22 al 27 de juny de 2016

HORARI D’ATENCIÓ :    Dimarts, dimecres i divendres: 9.00-10.30
                                        Dilluns i dijous: 13.00-14.00

DOCUMENTACIÓ A APORTAR: **Full de matrícula emplenat.
                                           ** Autorització ús de la imatge (annex 8).
                                                             ** Fotocòpia targeta Seguretat Social.
                                                ** 3 fotografies petites.
                                                ** Si és usuari de menjador: possible ajut.

A més vos informam de la PROPERA REUNIÓ INFORMATIVA per a totes aquelles famílies que formalitzeu matrícula:
Dimarts 28 de juny a les 13.00 hores.
Recordam la importància de la vostra assistència.

Per tal d'agilitzar el procés podeu passar per secretaria a recollir els impresos de la documentació a aportar o descarregar-los al següent enllaç:
Documentació matrícula

El Claustre del CEIP Badies dóna la benvinguda a totes aquelles famílies que iniciau aquest camí al nostre centre i alhora ho agraïm a qui seguiu confiant en nosaltres.

dimecres, 8 de juny de 2016

Programa de reutilització curs 2016/2017

Avui rebreu una circular explicativa sobre el programa de REUTILITZACIÓ DE LLIBRES de cara al proper curs.
Bàsicament la informació és aquesta:
Aquest curs la Conselleria té intenció de subvencionar 50 € a tots aquells alumnes que s’adhereixin al programa. Tenint en compte que amb l’entrada de la nova llei d’Educació s’han de seguir canviant llibres a certs nivells, l’import total resulta bastant elevat.  Durant aquests cursos passats comptàvem amb un romanent del programa que feia que les vostres aportacions no es vessin molt afectades i encara que enguany la Conselleria aporti més doblers,hem d’aconseguir ajustar les despeses a partir dels ingressos d’aquest curs, d’aquí que de cara a vosaltres no hi hagi gaire diferència d’aportació respecte del curs passat.
Després de fer els càlculs pertinents, l’import aproximat dels llibres per aquelles famílies que no es facin del programa, pot variar des dels 127€ als 217€ depenent del curs.
Els pares o representants legals de l’alumne/a han d’ingressar la quantitat 72 € en concepte de Programa de Reutilització de Llibres  al nº de compte de       
La Caixa  ES77   2100   3755   6522    0001   8322.
 Es molt important indicar NOM,  LLINATGES  i CURS que l’alumne/a farà a partir de setembre.
Per tant, si decidiu fer-vos del programa, el total que s’ha d’ingressar és de 
72 € per infant que podeu realitzar fins el 17 de juny.  Recordau que podeu fer l’ingrés directament al caixer automàtic, per transferència bancària o bé fer-ho a l’oficina els dimarts i dijous de 8’30 a 10’30 hores.

Recordau que si no es realitza l’ingrés en el termini establert es perd el dret a participar en el Programa. Heu d’entregar el justificant del pagament al tutor/a. No s’entregarà cap llibre sense haver fet l’abonament bancari.
           Aspectes que cal saber del programa
 Objectius:
1.     Incentivar l’ús responsable i sostenible dels llibres de text i material didàctic.
2.     Estalviar en la compra dels llibres de text.

     Adhesió de les famílies
     L’alumnat del centre pot participar en el Programa de Reutilització sempre   
     que els pares, mares o representats legals compleixin les següents    
     condicions:
-         Fer una aportació econòmica anual al fons de llibres de text i material didàctic al compte del centre que estipula el Consell Escolar.
-         Retornar, a final de curs, els llibres de text fets servir al fons de 
      llibres de text i que són de titularitat del centre, en bones condicions.
-    Haver abonat la quota de material escolar del curs 2015-2016.

        Normes d’ús
La comissió de coordinació pedagògica establirà les normes d’utilització dels llibres del fons que faran referència a la conservació, pèrdua i aplicació de les tècniques d’estudi.

  1. Els llibres seran de la Conselleria, l’alumnat els podrà utilitzar durant el curs i s’han de retornar amb bones condicions.
  2. Els llibres que formen part del fons quedaran al centre a final de curs. En cas d'haver de realitzar activitats de recuperació durant l'estiu, l’alumnat podrà perllongar la seva utilització fins al mes de setembre.
  3. Els llibres aniran identificats amb el segell del centre i una etiqueta amb el número identificatiu.
  4. Els llibres de text reutilitzables no es donaran de baixa abans de què es compleixi el període de quatre anys. De manera excepcional, podran donar de baixa amb anterioritat aquells exemplars que presentin un grau de deteriorament que els faci inservibles i es podran seguir utilitzant aquells que continuïn en bon estat d’ús.
  5. No es pot posar el nom damunt dels llibres, ni pintar.
  6. Si el llibre es deteriora o se’n fa un mal ús, la família l’haurà de pagar

dilluns, 6 de juny de 2016

LLISTATS PROVISONALS D'ADMISSIÓ

Acaben de sortir els llistats provisionals d'ADMESOS per al proper curs.
Clicant al següent enllaç les podreu consultar:
 LLISTAT PROVISONAL ADMESOS CURS 2016/2017
Recordau que a partir de dia 17 sortiran les llistes definitives i ja podreu fer efectiva la matrícula.


Reclamacions:
Inici: 06/06/2016
Finalització: 08/06/2016
Resolució de les reclamacions: 09/06/2016

Llistes definitives: 17/06/2016
Matriculació segon cicle d’educació infantil i d’educació primària:
Inici: 22/06/2016

Finalització: 27/06/2016

divendres, 13 de maig de 2016

AJUTS INDIVIDUALITZATS DE MENJADOR CURS 2016-2017

Convocatòria d’ajudes individualitzades de menjador per als alumnes que cursen estudis als centres docents no universitaris durant el curs escolar  2016-2017

1. Les sol·licituds s’han de recollir i presentar, adequadament emplenades juntament amb la documentació requerida, a la secretaria del centre fins el dia 23 de MAIG. És necessari esser usuari del servei escolar de menjador durant el curs escolar 2016-2017.

2. Beneficiaris:
     a. Beneficiaris directes:
i. Alumnes que es trobin en situació d’acolliment acreditada mitjançant un certificat del director o directora del centre d’acolliment o de l’òrgan competent.
ii. Alumnes víctima de violència de gènere. Aquesta condició s’ha d’acreditar mitjançant la presentació d’una còpia compulsada de l’ordre de protecció a favor de la víctima o, si n’és el cas, de la sentència definitiva condemnatòria per fets constitutius de violència de gènere.
iii. Alumnes que tenguin la condició de refugiat (ells o els seus pares o tutors)
b. Beneficiaris per barem:
i. Alumnes en els quals concorren condicions econòmiques o sociofamiliars desfavorables, d’acord amb els criteris que es recullen en l’apartat sisè d’aquesta convocatòria.
 ii. Alumnes en els quals concorren alguna de les condicions de desplaçament següents: Utilitzar els serveis de transport escolar de la Conselleria durant el curs 2016-2017. Tenir la residència a més de tres quilòmetres del centre escolar, sempre que es tracti de centres que tenguin establerta la jornada partida durant el curs escolar 2016-2017

  1. Quantia dels ajuts. La quantia dels ajuts assignada a cada beneficiari dependrà del tipus d’ajut i de la puntuació obtinguda en la valoració de les sol·licituds. La quantia s’ha calculat a partir del preu mitjà del cost anual dels menjadors que gestiona la Conselleria d’Educació i Universitat:
 a. Beneficiaris directes: 70% del cost mitjà del menjador (740 euros)
 b. Per motius socioeconòmics:
 De 10 a 7 punts: 70% del cost mitjà del menjador (740 euros)
 De 6 a 4 punts: 50% del cost mitjà del menjador (528 euros)
 De 3 a 0 punts: 30% del cost mitjà del menjador (317 euros)
El centre només pagarà al beneficiari la quantia corresponent a partir dels dies en què realment hagi fet ús del servei de menjador. En cap cas la quantia de l’ajut pot ser superior al cost del servei de menjador.

  1. Condicions econòmiques: Es computen com a ingressos familiars la totalitat dels ingressos de la unitat familiar durant l’any fiscal 2014. Al quocient resultant de dividir tots els ingressos entre el nombre de membres de la unitat familiar, se li ha d’adjudicar la puntuació següent: Ingressos
Puntuació Fins a 4.000 euros 10 punts
De 4.000,01 euros a 6.000 euros 9 punts
De 6.000,01 euros a 8.000 euros 8 punts
De 8.000,01 euros a 10.000 euros 7 punts
De 10.000,01 euros a 11.000 euros 6 punts
D’11.000,01 euros a 12.000 euros 5 punts
De 12.000,01 euros a 13.000 euros 4 punts
De 13.000,01 euros a 14.000 euros 3 punts
De 14.000,01 euros a 15.000 euros 2 punts
De 15.000,01 euros a 16.000 euros 1 punt
Més de 16.000 euros 0 punts

Documentació que s’ha de presentar
a. Les persones sol·licitants han de presentar, juntament amb la sol·licitud, la documentació següent: a. DNI, NIF o NIE en vigor de tots els membres computables de la unitat familiar que tenguin 16 o més anys el dia 31 de desembre de 2015.
b. Fotocòpia del llibre de família amb tots els components. En els casos de nul·litat, separació o divorci s’ha d’acompanyar de la sentència judicial que ho declari. Les separacions de fet han d’acreditar-se mitjançant qualsevol documentació que ho demostri.
c. Certificat de convivència a l’efecte de computar els membres de la unitat familiar, segons l’apartat 5 d’aquesta convocatòria.

A més, segons el cas concret, s’ha d’aportar la documentació següent:
a. Per obtenir punts per renda cal emplenar l’apartat corresponent de la sol·licitud d’autorització a la Conselleria d’Educació i Universitat del Govern de les Illes Balears perquè pugui obtenir el certificat d’ingressos de l’Agència Tributària de tots els membres de la unitat familiar amb ingressos, a l’efecte de consulta per a l’ajut de menjador.
b. Per obtenir punts per criteri familiar:
i. Per família nombrosa, s’ha de lliurar una fotocòpia del carnet de família nombrosa o la documentació acreditativa a l’efecte, vigent el 31 de desembre de 2015.
 ii. Per membres de la unitat familiar afectats per discapacitats físiques o psíquiques, s’ha de presentar el certificat expedit per l’organisme oficial que acrediti les circumstàncies físiques o psíquiques de la malaltia o la discapacitat.
Iii. Per infant en acolliment, s’ha de lliurar la documentació acreditativa de l’acolliment.
 iv. Per família monoparental, s’ha de lliurar la documentació acreditativa de la situació.
 v. Per dos o més infants que facin ús del menjador escolar, n’hi ha prou de comunicar-ho a la sol·licitud d’ajuts de menjador.
c. Per obtenir punts per condicions sociofamiliars desfavorables el centre ha de requerir la documentació que consideri oportuna per justificar la situació sociofamiliar al·legada per la persona sol·licitant, seguint les orientacions de l’apartat sisè d’aquesta resolució.

En els casos dels beneficiaris directes han d’aportar la següent documentació:
a. Els alumnes que es trobin en situació d’acolliment han de presentar un certificat del director o directora del centre d’acolliment o de l’òrgan competent.
b. Els alumnes víctima de violència de gènere han d’acreditar aquesta condició amb la presentació d’una còpia compulsada de l’ordre de protecció a favor de la víctima o, si n’és el cas, de la sentència definitiva condemnatòria per fets constitutius de violència de gènere.
c. Els alumnes que ells o els seus pares o tutors tinguin la condició de refugiats han de presentar la documentació que acrediti aquesta condició.

A tenir en compte:
Membres de la unitat familiar
1. Són membres de la unitat familiar: a. L’alumne o alumna per al qual se sol·licita l’ajut.
b. Els pares, tutors o persones encarregades de la guarda del menor.
c. Els germans menors d’edat.
d. Els germans menors de 25 anys que convisquin al domicili familiar.
e. Els germans, independentment de la seva edat, quan es tracti de persones amb discapacitat física o psíquica en un grau igual o superior al 33 %, que convisquin al domicili familiar
f. Els ascendents familiars que convisquin al domicili familiar.
 2. En el cas de divorci o separació legal dels pares no es considera membre computable aquell que no convisqui amb la persona beneficiaria de l’ajut.

3. Es considera membre computable la persona que mantengui una relació afectiva amb el progenitor o el tutor legal del beneficiari que presenta la sol·licitud en condició de cònjuge, de parella de fet (acreditada d’acord amb la Llei 18/2001, de 19 de desembre, de parelles estables —BOIB núm.156, de 29 de desembre—) o de situació de fet estable.

Enllaços: